Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami b(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej.

1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste są niżej wymienione nieruchomości Skarbu Państwa:

–  Nieruchomość położona w obrębie Nowy Rogożyn gmina Lipsk – działki oznaczone nr ewidencyjnymi 282 i 330 o łącznej powierzchni 0,8670 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00034438/2.

– Nieruchomość położona w obrębie Stary Rogożyn gmina Lipsk – działki oznaczone nr 632 i 633 o łącznej powierzchni 0,36 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00020151/5.

– Nieruchomość położona w obrębie Jałowo gmina Lipsk – działka oznaczona nr ewidencyjnym 605 o powierzchni 1,20 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1S/00048512/4.

– Nieruchomość położona w obrębie Wolne gmina Sztabin – działka oznaczona nr ewidencyjnym 50/3 o powierzchni 3,5805 ha; dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00034330/5.

2. Nieruchomości wymienione w punkcie 1:

– nie są zabudowane;

– położone są na obszarze, który nie jest objęty obowiązującym planem miejscowym, nie wydano też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

3. Na podstawie art. 10 ust. 5j ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1614 z późn. zm.) oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego.

4. Zgodnie z art. 10 ust. 5l i 5m ustawy o ochronie przyrody oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest wolne od podatków i opłat z tym związanych, a wynikające z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat. Od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

5. Osoba, której przysługuje roszczenie o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wymienionej w wykazie, winna złożyć wniosek o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński

(podpis odręczny)