Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO) informuję się, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Rada Powiatu w Augustowie, Zarząd Powiatu w Augustowie lub Starosta Augustowski z siedzibą przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
  2. Z inspektorem ochrony danych u Administratora można skontaktować się elektronicznie pod adresem e-mail: iod@st.augustow.wrotapodlasia.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  w celu związanym z rozpatrzeniem petycji, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być: Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8 w przypadku przesyłek pocztowych w formie papierowej; Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1  lub/oraz „home.pl” S.A.  z siedzibą Szczecin ul. Zbożowa 4 – jako podmioty przetwarzające w zakresie obsługi poczty elektronicznej; MAXTO Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Modlniczce, ul. Willowa 87 jako podmiot przetwarzający przy obsłudze systemu elektronicznego obiegu dokumentów; audytorzy ISO 9001, jeśli Pani/Pana akta zostaną wybrane do sprawdzenia. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jeśli wrazi Pani/Pan zgodę, dane zostaną upublicznione na stronie internetowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia sprawy związanej z rozpatrzeniem petycji przez Administratora, a następnie licząc od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego, przez okres wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z kategorią archiwalną A – tj. wieczyście.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia petycji.
  9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  10. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Starosta Augustowski

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści