Budżet Powiatu na 2019 rok

Podczas sesji Rady Powiatu 28 grudnia radni przyjęli budżet Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.

Projekt budżetu na 2019 r. zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości około 71,58 mln zł, z tego na realizację zadań własnych Powiatu kwotę 62,17 mln zł i dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7,05 mln zł.

W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, głównymi źródłami dochodów będą:
1) subwencje z budżetu państwa w wysokości 37,02 mln zł, które stanowią ponad 51% dochodów ogółem,

2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11,31 mln zł, który będzie wynosił blisko 15% dochodów ogółem,

3) dochody własne osiągane przez jednostki powiatowe w wysokości ogółem 3,22 mln zł, w tym głównie z opłat komunikacyjnych w wysokości 1,43 mln zł.

Wydatki w 2019 r. zaplanowano w wysokości 71,90 mln zł.

– Konstruując projekt budżetu na 2019 r. po raz kolejny przyjęliśmy zasadę stosowaną w V kadencji Rady, że rozwój polega na wybraniu najważniejszych priorytetów dla działań Powiatu, skupienia na nich środków finansowych i zapewnieniu prawidłowej realizacji – powiedział w swoim wystąpieniu Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Wydatki inwestycyjne na 2019 r. zaplanowane zostały w wysokości ponad 16 mln zł i będą stanowiły ponad 23% wszystkich wydatków budżetu. Będzie to kolejny, piąty rok wysokiego, ponad 20-procentowego udziału inwestycji.

– Pragnę zaznaczyć, że wydajemy środki roztropnie i korzystamy ze wszystkich możliwych, dostępnych Powiatowi środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji – podkreślił starosta.

Pierwszym priorytetem jest przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych. Główne zadania planowane do realizacji w przyszłym roku to przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Augustowie oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Biebrza w ciągu drogi powiatowej Dębowo – Jagłowo. Założono, że oba te zadania, każde o wartości kosztorysowej około 6 mln zł, będą realizowane przy udziale dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz we współpracy z gminami, przy zachowaniu stosowanej od 2003 r. zasady o finansowaniu wkładu własnego po 50% przez gminy i Powiat.

Drugim priorytetem jest służba zdrowia. Zarząd Powiatu czyni cały czas starania, aby wygospodarowywać fundusze z budżetu i pozyskiwać dodatkowe środki na doposażenie i remonty w tej ważnej dziedzinie. W 2019 r. największe środki w łącznej kwocie 3,67 mln zł zostaną skierowane na potrzeby rozwoju Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie. Podstawowym zadaniem, rozpoczętym jeszcze w 2018 r. jest przebudowa i rozbudowa części budynku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, tj. przebudowa I piętra i łącznika na potrzeby SP ZZOD wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej o wartości 3,21 mln zł. Wykonanie tych prac stworzy warunki do zwiększenia liczby łóżek z dotychczasowych 30 na 60 i umożliwi rozszerzenie kontraktu z NFZ. Zadanie to jest w całości finansowane z dochodów własnych Powiatu.

Ponadto zaplanowano sfinansowanie przez Powiat wkładu własnego do dwóch projektów SP ZZOD na łączną kwotę 459 tys. zł, z tego:

  • kwotę 345 tys. zł na zagospodarowanie terenu wokół budynku, przy współfinansowaniu z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2014 – 2020; projekt o wartości ogólnej 2,41 mln zł został zakwalifikowany do realizacji w latach 2019 – 2020,
  • kwotę 114 tys. zł na remont i modernizację budynku po byłym internacie przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; projekt na ogólną kwotę 2,55 mln zł został złożony i oczekuje na rozpatrzenie.

W ciągu kilku ostatnich lat główne środki były przeznaczane na potrzeby Szpitala. W efekcie tych działań został on wyposażony w znaczne ilości nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej. Zmodernizowano i wyremontowano też pomieszczenia oddziałów i przychodni specjalistycznych. Działania te będą kontynuowane w 2019 r. Na ich realizację zaplanowano w budżecie 828 tys. zł. Planowane jest dofinansowanie:

  • budowy parkingu dla samochodów o wartości 294 tys. zł, jest to kontynuacja zagospodarowania terenu wokół szpitala realizowanego w 2018 r.,
  • wykonanie nowej instalacji przeciwpożarowej w budynku głównym o wartości 294 tys. zł, jest to realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej,
  • zakup i montaż nowego agregatu prądotwórczego o wartości 100 tys. zł,
  • sfinansowanie wkładu własnego w kwocie 140 tys. zł do projektu współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2014 – 2020, projekt obejmujący zakup aparatury i sprzętu medycznego na oddział chirurgii, o wartości ogólnej 1 mln zł, został zakwalifikowany do realizacji w latach 2019 – 2020.

Ponadto w budżecie zarezerwowano środki w wysokości 1,25 mln zł na skutki spłaty w 2019 r. przez SP ZOZ kredytu poręczonego przez Powiat w latach poprzednich.

Łącznie na sfinansowanie wydatków w ochronie zdrowia zaplanowano środki w wysokości 5,75 mln zł.

Trzecim priorytetem działań Powiatu jest oświata. W przyszłym roku na sfinansowanie bieżących działań w tym obszarze przeznaczone zostaną środki w wysokości 25,57 mln zł, tj. ponad 35% wydatków budżetu ogółem. Na inwestycje i remonty zaplanowano kwotę 473 tys. zł, w tym na modernizację bieżni boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym o wartości 197 tys. zł.

Wydatki na opiekę społeczną, pieczę zastępczą i wspieranie rodzin, stanowią kolejną ważną sferę działalności Powiatu i wyniosą w 2019 r. 7,84 mln zł, tj. blisko 11% wydatków ogółem.

Założono, że przy realizacji wszystkich zadań, wystąpi deficyt budżetu w wysokości 328 tys. zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków. Źródłem spłaty rat kredytów w 2019 r. w kwocie 1 mln zł będą wolne środki w kwocie 996 tys. zł oraz przychody w kwocie 34 tys. zł z tytułu spłaty rat pożyczki udzielonej w 2015 r. dla SP ZZOD. Wystąpienie wolnych środków na koniec 2018 r. będzie wynikiem osiągnięcia w 2018 r. deficytu budżetu niższego niż zaplanowano.

W 2019 r. zadłużenie Powiatu Augustowskiego zmniejszy się i na koniec roku wyniesie kwotę 3 mln zł. Jest to bezpieczny poziom zadłużenia i konieczność jego spłaty nie wpłynie negatywnie na poziom realizacji zadań w poszczególnych latach.

 – Jest to budżet optymalny, ambitny, ale realny. Zawiera wszystkie dochody jakie Powiat Augustowski mógł uzyskać. Zaplanowane zadania są możliwe do zrealizowania – powiedział na zakończenie wystąpienia starosta Szlaszyński. – Dziękuje Panu Skarbnikowi za pracę nad budżetem, komisjom, za uważną analizę uchwały oraz wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do opracowania tego dokumentu i będą dokładali starań do jego prawidłowej realizacji, dodał.

Red.