Informacja o obradach II sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o obradach II sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

 Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach II sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 1200 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3 (budynek pomiędzy kompleksem boisk a parkingiem), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Augustowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Augustowskiego na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Augustowskim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w Powiecie Augustowskim (V)” w ramach osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa (…).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok. /Materiał zostanie dostarczony 21 grudnia 2018r./
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018 – 2023. /Materiał zostanie dostarczony 21 grudnia 2018r./
 12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok. /Materiał zostanie dostarczony 21 grudnia 2018r./
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023. /Materiał zostanie dostarczony 21 grudnia 2018r./
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Augustowskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Powiatu w Augustowie do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Radnych Rady Powiatu w Augustowie do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 186/XXIII/2005 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 194/XXVII/2001 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Augustowskiej Organizacji Turystycznej.
 21. Przyjęcie protokołu Nr I/2018 z dnia 22 listopada 2018r.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści