Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej.

  1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest nieruchomość Skarbu Państwa składająca się z niżej wymienionych działek:
  • obręb Krusznik, gmina Nowinka – działki oznaczone nr ewidencyjnymi 244/1 o powierzchni 3,02 ha oraz 244/2 o powierzchni 1,80 ha; księga wieczysta Nr SU1A/00034428/9.
  1. Nieruchomość wymieniona w punkcie 1:
  • nie jest zabudowana;
  • położona jest na obszarze, który nie jest objęty obowiązującym planem miejscowym, nie wydano też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • znajduje się, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie Wigierskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 24, poz. 124), w granicach Wigierskiego Parku Narodowego, ponadto na obszarach Natura 2000.
  1. Na podstawie art. 10 ust. 5j ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1614 z późn. zm.) oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Wigierskiego Parku Narodowego.
  2. Zgodnie z art. 10 ust. 5l i 5m ustawy o ochronie przyrody oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest wolne od podatków i opłat z tym związanych, a wynikające z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat. Od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
  3. Osoba, której przysługuje roszczenie o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wymienionej w wykazie, winna złożyć wniosek o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński

(podpis odręczny)