Informacja o obradach XXXI sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o obradach XXXI sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

 

Informuję o obradach XXXI sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 29 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Augustowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Augustowskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Suwałki prowadzenia zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Augustowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Augustowskiego do realizacji projektu partnerskiego pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
 12. Informacja SP ZOZ w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r.
 13. Informacja SP ZZOD w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018 – 2023.
 16. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2018 roku. /Materiał zostanie przekazany podczas obrad Sesji/
 17. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018 – 2023 w I półroczu 2018 roku. /Materiał zostanie przekazany podczas obrad Sesji/
 18. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 19. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zakończenie obrad.

 

  Przewodniczący

Rady Powiatu w Augustowie

          Andrzej Sobolewski

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści