Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz Gminy Miasto Augustów

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do oddania w najem na rzecz Gminy Miasto Augustów

 

  1. Przedmiotem oddania w najem są pomieszczenia o łącznej powierzchni 241,45 m² w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Augustowie obręb 3 przy ulicy Mickiewicza 2, znajdującego się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3541/23 o powierzchni 0,1425 ha.
  2. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej Nr SU1A/00019363/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie.
  3. Teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z uchwałą z dnia 6 marca 2000 r. Nr XVI/129/2000 Rady Miasta Augustów objęty jest ustaleniami Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i oznaczony symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  4. Ustala się miesięczny czynsz w wysokości 1953,33 zł brutto. Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz miesięcznie bez uprzedniego wezwania w terminie do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Augustowie.
  5. Forma oddania w najem – bezprzetargowa na rzecz Gminy Miasto Augustów na czas oznaczony 10 lat.
  6. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

 

Wicestarosta
mgr inż. Katarzyna Beata Sturgulewska
(podpis odręczny)