Zarząd Powiatu z absolutorium

Zarząd Powiatu z absolutorium

Podczas sesji 29 czerwca – 12 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się – Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

W swoim wystąpieniu przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r., Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski podsumował ubiegły rok.

W 2017 r. Powiat Augustowski uzyskał dochody w wysokości 68,9 mln zł. Dzięki podjętym staraniom, ze źródeł zewnętrznych pozyskano środki na finansowanie inwestycji w kwocie ponad 9,6 mln zł, tj. ponad 14% wszystkich dochodów. Uzyskanie wysokiego poziomu dofinansowania pozwoliło na dokonanie wydatków w łącznej wysokości 64,7 mln zł i był to jeden z najwyższych poziomów wydatków w całej historii Powiatu. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysokość wydatków inwestycyjnych, które w 2017 r. wyniosły 14,7 mln zł, co stanowi blisko 23% wszystkich wydatków. Inwestycje realizowano przede wszystkim na drogach powiatowych oraz w dziedzinie służby zdrowia.

W 2017 r. przebudowano drogi powiatowe o łącznej długości ponad 9,5 km, wybudowano nowy most na rzece Bargłówka w ciągu drogi Bargłów Kościelny – Stara Kamionka, wykonano ponad 5,5 km chodników i ścieżek rowerowych oraz opracowano dokumentacje techniczne na przebudowę kolejnych dróg powiatowych.

Realizowano też działania wspierające funkcjonowanie augustowskiego szpitala. Bieżący monitoring jego działalności przez Zarząd Powiatu oraz podejmowane wspólnie z Dyrekcją i Załogą decyzje dotyczące bieżącego funkcjonowania przyniosły efekt w postaci osiągnięcia po raz trzeci dodatniego wyniku finansowego w wysokości 383 tys. zł. Przyczyniło się do tego również wsparcie finansowe w różnych formach udzielone przez Powiat. Ogółem przekazano dotacje o wartości 3,26 mln zł, w tym: z budżetu państwa 1,77 mln zł i z budżetu Powiatu Augustowskiego 1,49 mln zł. W ubiegłym roku zmodernizowano Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Dzienną Izbę Przyjęć, Poradnię Chirurgiczną i Poradnię Ortopedyczną, wymieniono dźwig towarowo-osobowy na nowy bezobsługowy, wybudowano zadaszony podjazd dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego przy Izbie Przyjęć i SOR oraz doposażono wszystkie komórki organizacyjne szpitala w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.

Przy realizacji zadań finansowanych z budżetu Powiatu Augustowskiego kierowano się przede wszystkim zasadą efektywności, tj. uzyskania założonych efektów rzeczowych przy możliwie niskim poziomie nakładów finansowych. Pozwoliło to na osiągnięcie wyznaczonych celów przy osiągnięciu nadwyżki budżetu za 2017 r. w wysokości 4,27 mln zł.

Ponadto 2017 r. był pierwszym od kilkunastu lat rokiem, w którym zadłużenie Powiatu zostało spłacone w całości. Zadania przewidziane do sfinansowania w budżecie udało się zrealizować bez konieczności zaciągania kolejnego kredytu. Dzięki temu Powiat posiada środki, które można przeznaczyć na inwestycje, ma możliwość pozyskania kredytów i zapewnienia wkładu własnego do projektów oraz programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Składając sprawozdanie z funkcjonowania samorządu powiatowego, starosta przedstawił również działania przeprowadzone w 2017 r. w ramach partnerskiej współpracy transgranicznej oraz omówił projekty realizowane z dofinansowaniem UE. Przypomniał także uroczyste obchody 100. rocznicy bitwy 1 Pułku Ułanów pod Krechowcami, a także jubileusze szkół i placówek oświatowych, które miały miejsce w 2017 r. Na zakończenie przedstawił uzyskane certyfikaty i wysokie osiągnięcia Powiatu w różnych rankingach.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Opinie pozytywne wydały również Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu. Podczas sesji radni podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. i sprawozdania finansowego za 2017 r. Następnie zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2017 r.

– Dziękuję za pracę i za wszystkie działania, które wspólnie podejmowaliśmy. Dziękuję Wysokiej Radzie za udzielenie Zarządowi absolutorium. Dziękuję w szczególności Mirosławowi Krakowskiemu – Skarbnikowi Powiatu, Małgorzacie Mikos – Sekretarzowi, Wydziałowi Finansowo-Budżetowemu i Organizacyjno-Prawnemu, dyrektorom jednostek i wszystkim osobom, które współpracowały z Zarządem po to, aby ten budżet był zrealizowany prawidłowo, by zostały osiągnięte założone cele i żebyśmy mogli dzisiaj powiedzieć sobie, że wspólnie wykonaliśmy dobrą robotę w roku 2017 – powiedział starosta po podjęciu uchwały o udzieleniu absolutorium.

Red.

Zarząd Powiatu z absolutorium

Fot. B. Lipiński

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści