Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Augustowie

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj

Zarząd Powiatu w Augustowie

na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

o g ł a s z a:

 I. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Augustowskiego.

Nieruchomość oznaczona Nr 4050 o pow. 0,0987 ha położona w obrębie 7 miasta Augustowa w dzielnicy Wojciech:

– posiada założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00009706/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Augustowie;

– zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym drewnianym wzniesionym około 1945 r., o powierzchni zabudowy 68 m2 oraz stodołą drewnianą wzniesioną około 1945 r. o powierzchni zabudowy 75 m2;

– zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w większości na terenie oznaczonym symbolem: 17UT – teren usług turystycznych oraz częściowo w kompleksach 1KDL – pas drogi publicznej klasy lokalnej i 11 CP – ciąg pieszy.

Cena wywoławcza – 200 000 zł (brutto); wadium – 20 000 zł; postąpienie minimalne – 2 000 zł.

 • Cena wywoławcza jest ceną brutto, sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.
 • Pierwszy przetarg odbył się w dniu 9 listopada 2017 r., drugi przetarg w dniu 22 lutego 2018 r.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 (pokój nr 205, I piętro).

Nieruchomość będzie dostępna w dniach 28-29 maja 2018 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

II. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Augustowskiego.

Nieruchomość oznaczona Nr 3474/2 o pow. 0,0465 ha położona w obrębie 3 miasta Augustowa przy ulicy 3 Maja:

– posiada założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00000768/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;

– położona w centrum miasta; niezabudowana; nie ma bezpośredniego dostępu z ulicy; nie jest uzbrojona w media, które biegną w ulicy 3 Maja;

– każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo przejazdu i przechodu po działce nr 3474/1 do ulicy 3-go Maja (do czasu utworzenia nowej ulicy);

– zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie oznaczonym symbolem 18 MU – teren zabudowy mieszkalnej i mieszkalno – usługowej.

Cena wywoławcza – 51 000 zł (netto); wadium – 5 100 zł; postąpienie minimalne – 510 zł.

 • Cena wywoławcza jest ceną netto, do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
 • W przetargu mogą brać udział wszyscy oferenci.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 (pokój nr 205, I piętro).

 

 1. Wadium można wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 PEKAO S.A. do dnia 8 czerwca 2018 r. (liczy się data wpływu środków na konto).
 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu.
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 4. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 5. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 6. Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży ponosi nabywca.
 7. Zarząd Powiatu w Augustowie może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205 (I piętro), tel. 87 615 52 14.