Ogłoszenie

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj

Zarząd Powiatu w Augustowie

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

 

Nieruchomość oznaczona Nr 3474/2 o pow. 0,0465 ha położona w obrębie 3 miasta Augustowa przy ulicy 3 Maja:

  • posiada założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00000768/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo przejazdu i przechodu po działce nr 3474/1 objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00023521/1 do ulicy 3-go Maja (do czasu utworzenia nowej ulicy);
  • nie jest zabudowana;
  • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie oznaczonym symbolem 18 MU – teren zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej.

Cena nieruchomości – 51 000 zł.

 

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14.

 

Augustów, dnia 03.04.2018 r.