Informacja o obradach XXVIII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady XXVIII sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 28 marca 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 r.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 r.
 7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego za 2017 r.
 8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie o stanie zagrożenia zakaźnymi chorobami zwierząt w zakresie ASF i ptasiej grypy.
 9. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie z działalności w 2017 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2017 r.
 11. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Powiatu za 2017 r.:
  a) Komisji Rewizyjnej,
  b) Komisji Budżetu i Finansów,
  c) Komisji Spraw Społecznych,
  d) Komisji Infrastruktury Technicznej.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 r.:
  a) Komisji Rewizyjnej,
  b) Komisji Budżetu i Finansów,
  c) Komisji Spraw Społecznych,
  d) Komisji Infrastruktury Technicznej.
 13. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2017r.
 16. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2016-2018 w roku 2017.
 17. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Augustowski w 2018 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 21. Sprawozdanie z wysokości w 2017 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego.
 24. Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie modernizacji drogi Białystok – Augustów – Suwałki.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 r.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018 – 2022.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztabin.
 29. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku zadań w ramach „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2018”.
 30. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2017 r.
 31. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego.
 32. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) skargi wniesionej w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji w 2017 r.,
  b) skargi wniesionej w dniu 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji w 2017 r.,
  c) rozpatrzenia skargi wniesionej w dniu 2 lutego 2018 r.
 33. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 34. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
 35. Wolne wnioski i zapytania.
 36. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Sobolewski