Informacja o obradach XXVI sesji Rady Powiatu w Augustowie

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 14 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 900 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia:
  1. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie,
  2. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie,
  3. Szkoły Policealnej Nr 1 w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie,
  4. Szkoły Policealnej Nr 2 w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie,
  5. Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie,
  6. Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie,
  7. Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej im. Jana Pawła II w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie,
  8. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Jana Pawła II w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 1186B Szczebra – Sokolne – Cisówek – Kurianki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Augustowskiego w 2018 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Augustowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Augustowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2021.
 12. Przedłożenie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok i przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018 – 2022.
 13. Informacja o stanie realizacji w roku szkolnym 2016/2017 zadań oświatowych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 14. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Przyjęcie protokołu Nr XXV/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Powiatu w Augustowie

 Andrzej Sobolewski