Ogłoszenie – wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

STAROSTA AUGUSTOWSKI

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy.

1. Działki nr ewid.: 111/3 o pow. 0,13 ha, 111/4 o pow. 0,25 ha, 16/5 o pow. 0,14 ha oraz 16/6 o pow. 0,71 ha, położone w obrębie Lipszczany, gminie Lipsk:
– posiadają założoną księgę wieczystą SU1A/00015188/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
– są niezabudowane;
– są wykorzystywane na cele rolne;
– w planie zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 111/3 i 111/4 znajdują się na terenie przeznaczonym pod drogowe przejście graniczne, działka nr ewid. 16/5 znajduje się na terenach przeznaczonych częściowo pod zieleń parkową i częściowo pod teren komunikacji publicznej, natomiast działka nr ewid. 16/6 znajduje się na terenach przeznaczonych częściowo pod zieleń parkową, częściowo pod teren komunikacji publicznej i częściowo pod parkingi publiczne w zieleni urządzonej.
2. Wysokość czynszu – 492 zł rocznie brutto, płatne do dnia 31 marca każdego roku, z tym, że w przypadku dzierżawy przez niepełny rok czynsz zostanie ustalony proporcjonalnie, a termin płatności zostanie ustalony z dzierżawcą. Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości.
Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-go Maja 37, pokój 17, tel. 876439680

Augustów, dnia 18.07.2017 r.