INFORMACJA o XXIV sesji Rady Powiatu w Augustowie

INFORMACJA o XXIV sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady XXIV sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 26 czerwca  2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2016 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie:
  a)    wystąpienie Starosty Augustowskiego,
  b)    przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu stanowiska o wykonaniu budżetu Powiatu Augustowskiego za 2016 rok oraz wniosku Komisji w sprawie absolutorium,
  c)    przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Powiatu uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d)    dyskusja,
  e)    głosowanie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej w Augustowie na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ujęcia w projekcie budżetu Powiatu Augustowskiego na rok 2018 dotacji celowej dla SP ZOZ w Augustowie przeznaczonej na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach w Augustowie i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ujęcia w projekcie budżetu Powiatu Augustowskiego na rok 2018 dotacji celowej dla SP ZOZ w Augustowie przeznaczonej na sfinansowanie wkładu własnego do projektu  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 07 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji w 2017 r.
 15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 16. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Sobolewski

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści