Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

  1. Przedmiotem oddania w dzierżawę są grunty o pow. 21 m2, stanowiące część nieruchomości będącej własnością Powiatu Augustowskiego, oznaczonej nr ewid. 65/1, położonej w obrębie 4 Miasta Augustów, przy ul. Szpitalnej, zajęte pod garaż wybudowany przez dzierżawcę.
  2. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej Nr SU1A/00014824/9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie.
  3. Nieruchomość, zgodnie z uchwałą z dnia 30 maja 2006 r. Nr XXXV/327/06 Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanego „Zarzecze II” dla terenów obejmujących część dzielnicy „Zarzecze” oraz „Osiedle Przylesie”, oznaczona jest symbolem 1-UZ – jako tereny usług zdrowia.
  4. Ustala się kwartalny czynsz dzierżawny dla gruntu o powierzchni 21 m2 w wysokości 94,50 zł brutto (dziewięćdziesiąt cztery złote i 50/100). Dzierżawca jest obowiązany uiszczać czynsz kwartalnie bez uprzedniego wezwania w terminie do 10-go pierwszego miesiąca danego kwartału na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Augustowie.
  5. Forma oddania w dzierżawę – bezprzetargowa.
  6. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.