OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Zawiadamia o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z niżej wymienionych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwoleń na założenie i przeprowadzenie na tych nieruchomościach izolowanych linii napowietrznych elektroenergetycznych, odpowiednio: niskiego napięcia 0,4 kV i średniego napięcia 15 kV.

  1. Działka oznaczona nr ewid. 102 o powierzchni 0,83 ha, położona w obrębie ewid. 0003 Bór, gmina Augustów, brak księgi wieczystej.
  2. Działka oznaczona nr ewid. 51 o powierzchni 2,71 ha, położona w obrębie ewid. 0003 Bór, gmina Augustów, brak księgi wieczystej.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, zostaną wszczęte postępowania administracyjne w przedmiotowych sprawach.

Informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37, pokój 17, tel. 87 643 96 80.