Przystąpienie do opracowania projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Na podstawie art. 21 ust 1 pkt 2 ustawy o lasach (tj. z 2015r. poz. 2100 ze zmianami) oraz   art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku        i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zmianami)

i n f o r m u j e

o przystąpieniu do opracowania  projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa  dla  obrębów ewidencyjnych: Dreństwo, Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Łąki nad rzeką Nettą, Łąki wsi Tajno, Pomiany, Solistówka, Tajenko, Pruska, Skieblewo, Sosnowo, Miasto Augustów, położonych  na  terenie powiatu  augustowskiego na lata 2018-2027, wraz  prognozą oddziaływania na środowisko.

Augustów, 20.04.2017

OS.6162.2.2017

Drukuj (otwiera nowe okno)