Przystąpienie do opracowania  projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Przystąpienie do opracowania projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Na podstawie art. 21 ust 1 pkt 2 ustawy o lasach (tj. z 2015r. poz. 2100 ze zmianami) oraz   art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku        i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zmianami)

i n f o r m u j e

o przystąpieniu do opracowania  projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa  dla  obrębów ewidencyjnych: Dreństwo, Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Łąki nad rzeką Nettą, Łąki wsi Tajno, Pomiany, Solistówka, Tajenko, Pruska, Skieblewo, Sosnowo, Miasto Augustów, położonych  na  terenie powiatu  augustowskiego na lata 2018-2027, wraz  prognozą oddziaływania na środowisko.

Augustów, 20.04.2017

OS.6162.2.2017

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści