Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy.

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy.

  1. Działka Nr 4 o powierzchni 3,79 ha położona w obrębie Lipszczany, gminie Lipsk:
    • posiada założoną księgę wieczystą SU1A/00015188/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
    • niezabudowana;
    • nieruchomość wykorzystywana na cele rolne;
    • w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest częściowo na terenie zieleni parkowej i częściowo na terenie drogowego przejścia granicznego.
  2. Wysokość czynszu – 758 zł rocznie brutto, płatne do dnia 30 marca każdego roku, z tym, że w przypadku dzierżawy przez niepełny rok czynsz zostanie ustalony proporcjonalnie,  a termin płatności zostanie ustalony z dzierżawcą. Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-go Maja 37, pokój 17, tel. 876439680