I przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż drewna opałowego

Starostwo Powiatowe w Augustowie

ogłasza

I przetarg ustny (licytację) na sprzedaż drewna opałowego

Drewno opałowe  pochodzi z wycinki drzew na terenie SPZOZ w Augustowie przy ulicy Szpitalnej 12, gdzie jest składowane.

Szczegółowy asortyment drewna opałowego: drewno opałowe iglaste  – ilość 10,74 m3, w kłodach o dł. 1 m, cena jednostkowa 108 zł brutto, ustalona na podstawie Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów z dnia 16.01.2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy 3 Maja 37, pokój nr 17.

Cena wywoławcza drewna opałowego w ilości 10,74 m3 – 1 200 zł brutto, w tym 8 % VAT. Postąpienie minimalne – 50 zł.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

– Okazania komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz w przypadku osób prawnych wypisu z KRS oraz pełnomocnictwa osoby reprezentującej podmiot;

– przedstawienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT;

– Podpisania protokołu z licytacji dotyczącego kupna – sprzedaży;

– Zapłaty ceny nabycia na podstawie faktury VAT w terminie 7 dni;

– Odbioru drewna z miejsca składowania, własnym udziałem i transportem oraz na własny koszt w terminie 7 dni od dnia zapłaty.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od sprzedaży bez podania przyczyn.

Szczegółowej informacji o drewnie będącym przedmiotem przetargu można uzyskać pod nr telefonu 87 643 96 80.