Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Augustowskiego

Zarząd Powiatu w Augustowie

na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Augustowskiego.

Nieruchomość oznaczona Nr 4045 o pow. 0,0873 ha położona w obrębie 7 miasta Augustowa:

 • posiada założoną księgę wieczystą Nr SU1A/000033842/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
 • nie jest zabudowana;
 • nie posiada dostępu do drogi publicznej;
 • nie jest obciążona służebnościami, ani hipoteką;
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie oznaczonym symbolem 13US – teren usług sportu i rekreacji.

Cena wywoławcza – 102 000 zł (netto); wadium – 10 000 zł; postąpienie minimalne – 1 020 zł.

 • Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Cena wywoławcza jest ceną netto, do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
 • W przetargu mogą brać udział tylko osoby posiadające tytuł własności do nieruchomości sąsiednich tj. nieruchomości położonych w obrębie 7 miasta Augustowa, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 4044, 4047 i 4046/3.

Powyższe ograniczenie wynika z faktu, że działka przeznaczona do sprzedaży nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w związku z tym uzasadnione jest jej zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego właścicielom nieruchomości przyległych.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. o godz. 10-tej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37 (pokój nr 17).
 • Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 5 maja 2017 r. zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1 pisemnego zgłoszenia, przy czym w przypadku współwłasności małżeńskiej konieczne jest zgłoszenie się obu współmałżonków, a w przypadku współwłasności również wyznaczenie pełnomocnika, który weźmie udział  w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 i ul. 3 Maja 37 najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 • Wadium można wpłacać do dnia 5 maja 2017 r. na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 PEKAO S.A., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Starostwa.
 • Wadium może być wniesione w pieniądzu.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 • Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży ponosi nabywca.
 • Zarząd Powiatu w Augustowie może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie
przy ul. 3 Maja 37, pokój 17, tel. 87 643 96 80.