Sesja Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu

31 marca odbyły się obrady XXIII sesji Rady Powiatu. Radni wysłuchali informacji  Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego, Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za ubiegły rok.

     Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z wykonania planu finansowego za 2016 rok SP ZOZ i SP ZZOD, sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Oceną Zasobów Pomocy Społecznej, a także ze sprawozdaniem z realizacji zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018 w roku 2016 i ze sprawozdaniem z realizacji w ubiegłym roku zadań w ramach „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2018”.

     Rada Powiatu dokonała zmiany statutu SP ZOZ oraz podjęła uchwałę w sprawie ujęcia w projekcie budżetu Powiatu na rok 2018 dotacji celowej dla SP ZOZ przeznaczonej na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie”. Radni określili zadania, na które przeznacza się środki z PFRON w 2017 roku, podjęli uchwałę w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Augustowski w bieżącym roku oraz uchwalili Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2017 – 2022. Tematem obrad była zmiana budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 rok i zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2021. Przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2016 rok i informację o stanie mienia Powiatu. Radni podjęli uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu, w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej  Jana Pawła II, w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu augustowskiego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Ustalono wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Zespole Placówek Młodzieżowych – Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 2.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści