Wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu w Augustowie

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Nieruchomość oznaczona Nr 4045 o pow. 0,0873 ha położona w obrębie 7 miasta Augustowa:

  • posiada założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00033842/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • brak dostępu do drogi publicznej;
  • nie jest zabudowana;
  • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie oznaczonym symbolem 13US – teren usług sportu i rekreacji.

Cena nieruchomości – 102 000 zł netto.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-go Maja 37, pokój 17, tel. 87 643 96 80.

 

Augustów, dnia 8 marca 2017 r.