Powiat z budżetem na 2017 rok

Powiat z budżetem na 2017 rok

Podczas sesji Rady Powiatu 29 grudnia radni przyjęli budżet Powiatu Augustowskiego na 2017 rok – najważniejszy i podstawowy dokument wytyczający kierunki działania Powiatu na przyszły rok.
     W swoim wystąpieniu Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski powiedział, że przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu zakłada wybranie najważniejszych działań i priorytetów dla Powiatu, skupieniu na nich środków finansowych i ich prawidłowej realizacji. Projekt budżetu zawiera inwestycje na drogach powiatowych i inwestycje w obszarze służby zdrowia, a więc w tych dwóch dziedzinach, gdzie są one najbardziej potrzebne.
Wydatki inwestycyjne wyniosą w 2017 roku blisko 14 mln zł i będą stanowiły ponad 21% wszystkich wydatków budżetu. Będzie to już kolejny trzeci rok, w którym inwestycje pochłoną ponad 1/5 wszystkich wydatków.
W budżecie Powiatu na rok przyszły ujęto dwa zadania dofinansowywane z programu rządowego budowy dróg lokalnych i budżetów samorządów na łączną wartość 5.198 tys. zł:
1)    przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie, etap II obejmujący odcinek od ul. Hożej do ronda Marconiego oraz odcinek ulicy Hożej od ulicy 3 Maja do ulicy Licealnej,
2)    przebudowa ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Netta Folwark i odcinka drogi powiatowej w miejscowości Bargłów Kościelny.
Ujęto także dwa zadania z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na łączną wartość 2.410 tys. zł:
1)    przebudowa drogi powiatowej Wrotki – Jaziewo na odcinku od drogi powiatowej Białobrzegi – Dębowo do skrzyżowania w miejscowości Jaziewo, zadanie realizowane w porozumieniu z Gminą Sztabin,
2)    przebudowa odcinka drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki, zadanie realizowane z Gminą Bargłów Kościelny.
Na 2017 rok zaplanowano także rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowę przepustów wraz z dojazdami w ciągu drogi Bargłów Kościelny – Stara Kamionka z dofinansowaniem z 1% rezerwy subwencji ogólnej oraz ze środków samorządów gminnych.
Zadania drogowe będą realizowane we współpracy z gminami przy zachowaniu zasady stosowanej od kilku lat finansowania wkładu własnego po 50% przez gminy i Powiat.
W partnerstwie z Nadleśnictwem Płaska planowana jest przebudowa odcinka drogi Gruszki – Rubcowo – Skieblewo. Zakłada się, że w ramach zadania o wartości 300 tys. zł, kwota 200 tys. zł będzie pochodziła ze środków Nadleśnictwa.
– O skuteczności współpracy świadczy realizacja zadania w roku bieżącym na Rynku Zygmunta Augusta z Miastem Augustów – powiedział starosta Szlaszyński. – Udział Powiatu jako partnera w zadaniu umożliwił uzyskanie wyższej punktacji w programie rządowym budowy dróg lokalnych. W ten sposób planujemy zrealizować w roku 2017 ulicę Glinki w Augustowie, dodał starosta.
Rok 2017 będzie kolejnym rokiem, w którym przeznacza się znaczne środki na doposażenie i remonty szpitala. Powiat sfinansuje remont oddziału ginekologiczno-położniczego z oddziałem neonatologicznym o wartości 700 tys. zł. Planowany jest zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego w ramach zakontraktowanego przez szpital projektu unijnego ze środków transgranicznych we współpracy z litewskim Alytusem na łączną kwotę ponad 2.084 tys. zł. Również Zakład Opieki Długoterminowej ma przyrzeczenie środków, w porozumieniu z Druskiennikami, na zakup w przyszłym roku sprzętu i wyposażenia, w tym zwłaszcza do rehabilitacji na łączną wartość 1.185 tys. zł. Powiat sfinansuje wkład własny do tych projektów w łącznej wysokości 491 tys. zł. Ponadto nasz szpital nawiązał współpracę ze szpitalem w Wołkowysku na Białorusi i oba szpitale złożyły wspólnie wniosek do programu Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury wraz z pracami remontowymi w obszarze Izby Przyjęć, Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii oraz poradni specjalistycznych na łączną wartość 2,5 mln zł. Wkład własny został zabezpieczony w budżecie Powiatu w kwocie 250 tys. zł.  Jeśli uda się uzyskać te dofinansowanie, to kolejne obszary szpitala zostaną wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.
–  Oprócz dofinansowywania remontów i wyposażenia szpitala ze środków Powiatu nadal będzie prowadzony na bieżąco w roku 2017 monitoring wyników szpitala i przekazywanie tych informacji Wysokiej Radzie – podkreślił starosta. –  Celem jest kontunuowanie i utrwalenie osiągniętego w ostatnich  dwóch latach pozytywnego zjawiska, jakim jest ponoszenie wydatków na działalności medycznej na poziomie niższym niż osiągane przychody.
W przyszłym roku na sfinansowanie bieżących działań oświatowych Powiat przeznaczy środki w wysokości 21.782 tys., tj. ponad 32% wydatków budżetu ogółem. Zadania te będą finansowane  ze środków własnych tj. z subwencji oświatowej i dodatkowych dochodów budżetowych wykonywanych przez jednostki oświatowe. Ponadto kolejny rok będzie kontynuowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie projekt „Czas na staż” obejmujący przeprowadzenie staży zawodowych uczniów i nauczycieli. W roku  2017 planuje się wydatki w ramach projektu na kwotę 620 tys. zł.
Wydatki na opiekę społeczną i pieczę zastępczą, kolejną ważną dziedzinę powiatową, wyniosą w roku 2017 kwotę 7.706 tys. zł, tj. już ponad 11% wydatków ogółem. Wydatki te wykazują od kilku lat stałą tendencję wzrostową, która jest spowodowana zmianą wysokości i zakresu wypłacanych świadczeń wprowadzonych ustawą o pieczy zastępczej, wzrostem liczby dzieci wymagających opieki oraz wzrastającymi kosztami utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej.  W stosunku do roku 2016 roku wzrosną o ponad 300 tys. zł.
Projekt budżetu na 2017 rok zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości 64.067 tys. zł, z tego na realizację zadań własnych Powiatu kwotę 56.776 tys. zł i dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.288 tys. zł. Zaplanowane dochody są wyższe od planowanych na 2016 rok o kwotę 296 tys. zł. Założono uzyskanie wyższych dochodów głównie przeznaczonych na inwestycje na drogach powiatowych (o kwotę 1.160 tys. zł) i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (o kwotę 864 tys. zł).  Niższe dochody zaplanowano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o 550 tys. zł i subwencji o kwotę 867 tys. zł. W pozostałych źródłach zaplanowano dochody na poziomie niewiele niższym niż planowane w 2016 roku.
W roku 2017, podobnie jak w latach poprzednich, głównymi źródłami dochodów są:
1) subwencje z budżetu państwa w wysokości 31.264 tys. zł, które stanowią ponad 48% dochodów ogółem,
2)    udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8.377 tys. zł, który będzie stanowił 13% dochodów ogółem,
3)    dochody własne osiągane przez jednostki powiatowe w wysokości ogółem 3.813 tys. zł, w tym głównie z opłat komunikacyjnych w wysokości 1.320 tys. zł.
Wydatki w roku 2017 roku zaplanowano w wysokości 67.179 tys. zł, tj. o 1.923 tys. zł wyższe od wydatków w 2016 roku. Wyższy poziom wydatków wynika przede wszystkim z planowanego wzrostu dotacji na remonty i inwestycje w SP ZOZ i SP ZZOD o kwotę 1.089 tys. zł, zabezpieczonych w budżecie kwot spłat za kredyt zaciągnięty przez SP ZOZ w Augustowie i poręczony przez Powiat w latach poprzednich o kwotę 936 tys. zł oraz zwiększenie wydatków na opiekę społeczną o kwotę 300 tys. zł. Zaplanowano wzrost wydatków na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych o kwotę 2.374 tys. zł. Natomiast zaplanowano zmniejszenie wydatków na szkoły i placówki szkolno-wychowawcze w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów.
W budżecie założono, że przy realizacji wszystkich zadań wystąpi deficyt budżetowy w wysokości 3.112 tys. zł, który w całości zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w wysokości 1.100 tys. zł i kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku w kwocie 2.012 tys. zł.
– Pragnę podkreślić, że wydajemy środki roztropnie i utrzymujemy ten sam bezpieczny poziom zadłużenia Powiatu – powiedział starosta Szlaszyński. – Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosą łącznie kwotę 1.229 tys. zł. W 2017 roku przypadają do spłaty raty kredytu zaciągniętego w 2016 roku w wysokości 1.500 tys. zł oraz prowizja i odsetki od kredytów w wysokości 124 tys. zł. Zadłużenie Powiatu na koniec 2016 wyniesie 1.500 tys. zł. W 2017 roku niezbędne będzie zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 3.500 tys. zł, który będzie przeznaczony na spłatę rat kredytów w 2017 roku w wysokości 1.488 tys. zł i sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.012 tys. zł. Nowy kredyt ma zapewnić utrzymanie zaplanowanego poziomu wydatków inwestycyjnych, podkreślił starosta.
W wyniku planowanego zaciągnięcia w 2017 kredytu długoterminowego, zwiększy się zadłużenie Powiatu o kwotę 250 tys. zł i na koniec 2017 roku wyniesie 1.750 tys. zł.
– Uważam, że jest to budżet optymalny, ambitny, ale realny – powiedział na zakończenie wystąpienia starosta Szlaszyński. – Przedłożony projekt budżetu spełnia ograniczenia ustawowe odnośnie limitów spłat zadłużenia oraz nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Zawiera wszystkie dochody, jakie Powiat Augustowski mógł uzyskać, a zaplanowane zadania są możliwe do zrealizowania, podkreślił starosta.
Ponadto podczas sesji dokonano zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 rok oraz podjęto decyzje w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2016 – 2021 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2017 –2021. Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 –2021 oraz w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. Zmieniono także uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego na prowadzenie szkół niepublicznych.
Red.
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści